Strojárska skupina

" Len silné zoskupenie je schopné presadiť sa v konkurenčnom prostredí globalizujúceho sa trhu."

Práve táto myšlienka a tiež priaznivé pôsobenie synergického efektu podnietili vybudovanie silnej strojárskej skupiny, ktorá je, vďaka vzájomnej prepojenosti a komplementarite, schopná uspokojiť akékoľvek požiadavky klientov a zákazníkov na strojársku produkciu.

 

STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.

STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.

Spoločnosť Stredoslovenské strojárne Sitno, s.r.o. bola založená 29. októbra 2001 spoločnosťou SINTO HOLDING, a.s. Až do odkúpenia časti podniku od správcu konkurznej podstaty úpadcu Stredoslovenské strojárne, a.s. dňa 12.07.2002 spoločnosť nevyvíjala nijaké podnikateľské aktivity.
Po transformácií na akciovú spoločnosť v apríli 2004 sa vyprofilovala na strojársku firmu, ktorej základnou stratégiou bol postupný prechod od opakovanej zákazkovej výroby prevažne v oblasti zváraných konštrukcií a ich mechanického opracovania, prípadne aj montáže pre zahraničných zákazníkov ( väčšia časť produkcie smeruje do sektoru mobilných strojov so zameraním na stavebný priemysel) k zavedeniu vlastnej finálnej sériovej výroby pásových píl a brúsok na kov a na drevo. Spoločnosť SSS Sitno v roku 2003 úzko spolupracovala s partnermi prevažne ako subdodávateľ častí technologického zariadenia a výrobných liniek prevažne v automobilovom priemysle a v oblasti opracovania dlhých profilov.
V súčasnosti spoločnosť kooperuje s mnohými strojárskymi spoločnosťami krajín Európskej únie a USA.
Jediným akcionárom spoločnosti Stredoslovenské strojárne Sitno, a.s. je SITNO HOLDING, a.s. , ktorá má 100% podiel na základnom imaní spoločnosti.

PPS GROUP, a.s.

PPS GROUP, a.s.

Spoločnosť PPS je firma s 50-ročnou tradíciou strojárskej výroby. Firma začala písať svoju históriu v roku 1954 pod názvom Podpolianske strojárne Detva. Firma PPS bola od počiatku svojej činnosti profilovaná ako výrobca stavebnej, cestnej a manipulačnej techniky. Veľkú časť histórie produkcie PPS tvorila výroba vojenskej techniky.
Spoločnosť Odien/Sevis reeng a.s. na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 4. júla 2003 kúpila v konkurznom konaní podnik PPS Detva Holding a.s. v „konkurze" ako celok. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 9.9.2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti a zmenilo obchodné meno spoločnosti z pôvodného Odien/Sevis reeng a.s. na PPS Group a.s. a sídlo spoločnosti na Tajovského 7, 962 12 Detva.
Hlavný strategický program spoločnosti je zameraný na výrobu veľkorozmerných zvarencov, ramien, výložníkov a ostatných komponentov kinematiky pre renomovaných výrobcov banských, poľnohospodárskych, stavebných, cestných mechanizmov a strojov, na výrobu prípravkov a finálnu výrobu nakladača HON 200. Výroba prototypov strojov HON 200 bola zavŕšená v decembri 2007, kedy bol stroj prvý krát predstavený verejnosti.
Tradičnými zákazníkmi spoločnosti sú firmy VOLVO, TSP (ATLAS COPCO), KOMATSU-Hanomag, Sennebogen, Caterpillar a iné. V roku 2007 nabehla nová výroba pre spoločnosť Liebherr France a zahájila sa spolupráca s firmou John Deere vo výrobe komponentov pre lesný priemysel.
Strategická investičná politika bola postavená na dobudovávaní priemyselného parku Detva priamo v areáli PPS Group, a.s. a masívnom investovaní do progresívnych technológií. Spoločnosť má zavedený Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000, pre zváranie systém kvality vo zváraní EN ISO 3834-2 a DIN 18800-7 a má vybudované akreditované kalibračné laboratórium.
Spoločnosť PPS Group a.s. je 100% vlastníkom spoločnosti PPS Vehicles s.r.o. zameranú na špeciálnu výrobu. Spoločnosť spĺňa zákonom stanovené podmienky platné pre obchodovanie s vojenským materiálom a je riadnym členom Združenia obranného priemyslu.
Spoločnosť SITNO HOLDING, a.s. je vlastníkom 10,72 % podielu na základnom imaní spoločnosti PPS Group, a.s.

 

EOLICA Slovensko, a.s.

EOLICA Slovensko, a.s.

Spoločnosť SITNO HOLDING, a.s. v roku 2005 začala rokovania s výrobcami alternatívnej energie. V oblasti využitia veternej energie spoločnosť SITNO HOLDING, a.s. spolu so zahraničným partnerom - španielskou spoločnosťou Generación Eólica Internacional, s.l. založili vo februári 2006 spoločnosť EOLICA Slovensko, a.s., ktorá je dcérskou spoločnosťou španielskej skupiny ENHOL, ktorá má bohaté skúsenosti s výstavbou a prevádzkou veterných parkov po celom svete. Spoločnosť EOLICA Slovensko, a.s. má v súčasnosti rozpracovaných niekoľko projektov v rôznych lokalitách na Slovensku a vo východnej Európe. Spoločnosť v roku 2007 inštalovala dve meracie veže a dve meracie miesta v obciach Makovica a Telgárt. Spoločnosť SITNO HOLDING, a.s. má v spoločnosti k 31.12.2007 podiel 20%.