Štruktúra spoločnosti

Predstavenstvo

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo,ktoré riadi činnosť spoločnosti v nezmenenom zložení od jej vzniku:

 

Dozorná rada

Na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovania podnikateľskej činnosti dohliada dozorná rada v zložení: